0.1.4 Termodinàmica de sistemes petits

La termodinàmica de sistemes petits (també coneguda com a dinàmica mesoscòpica) és un subtema de la física que s'ocupa d'aquells sistemes que tenen una escala entremig dels sistemes microscòpics i els macroscòpics [3]. En aquesta escala d'entremig, el nombre de components del sistema és molt superior a 1 i molt inferior al nombre d'Avogadro. Aquests sistemes es caracteritzen per les elevades fluctuacions relatives de les seves magnituds observables. Tradicionalment, les fluctuacions de sistemes macroscòpics (gasos, imants) han estat molt difícils de mesurar. Amb el desenvolupament de les tècniques de molècula individual han aparegut tota una sèrie de sistemes que presenten fluctuacions rellevants i mesurables.

Els teoremes de fluctuació (TF) han estat i són un dels focus d'atenció de la termodinàmica de sistemes petits. Aquests teoremes relacionen les propietats d'equilibri d'un sistema amb el treball mecànic realitzat sobre aquest sistema al llarg de processos de no equilibri [4,5]. Actualment, en biofísica s'utilitzen els TF per a obtenir les energies de formació de biomolècules. I, a la vegada, els experiments amb molècules individuals han contribuït a ampliar el nostre coneixement sobre els TF.

JM Huguet 2014-02-12