0.1.1 Què és la biofísica?

La biofísica és una disciplina científica que utilitza les eines i els mètodes propis de la física per estudiar sistemes biològics. La biofísica engloba un ampli rang de sistemes (des de biomolècules fins a ecosistemes, passant per cèl·lules i individus) i s'interessa per diversos aspectes d'aquests sistemes (estructura, cinètica, etc.).

Hi ha dues formes d'aproximació a la biofísica. La primera és des d'un punt de vista físic, en la que els físics utilitzen els sistemes biològics per a descobrir nous fenòmens i lleis físiques. La segona és des d'un punt de vista biològic, en la que els biòlegs utilitzen tècniques experimentals de la física i la matemàtica per a afrontar problemes biològics. Actualment, ambdós punts de vista estan convergint i els biofísics s'han convertit en un nou tipus de científic. Els biofísics no pretenen descriure els fenòmens amb el detall que ho fan els biòlegs ni amb la simplificació idealista del físics. Els biofísics tenen les seves pròpies preguntes científiques i busquen les respostes d'acord amb un mètode que és la fusió dels mètodes propis de la física i la biologia.

Les biofísica està íntimament relacionada amb altres disciplines com la bioquímica, la nanotecnologia i la biomedicina. Avui en dia trobem una gran interdisciplinarietat i, per tant, les fronteres entre elles no són clares. En qualsevol cas, la biofísica es caracteritza sobretot per l'ús de mesures i informació quantitativa.

JM Huguet 2014-02-12