0.5.5 Conclusions

Els experiments de ruptura mecànica d'ADN proporcionen informació quantitativa sobre les propietats termodinàmiques de l'ADN. Les CFD experimentals poden ajustar-se al model mesoscòpic per tal d'obtenir els millors valors per a cadascuna de les 10 EFPB. L'ajust es realitza amb un algoritme Monte Carlo. Si aquest ajust es repeteix per a cada molècula i cada condició de sal es pot obtenir la dependència de les energies amb la concentració de sal. S'ha comprovat que una correcció heterogènia de sal descriu correctament els resultats i és compatible amb els resultats dels experiments de desnaturalització d'oligonucleòtids. La correcció heterogènia de sal pot ser deguda a la diferent solvatació dels parells de bases de l'ADN o bé a una dependència de la resposta elàstica de la cadena senzilla d'ADN amb la sal. Els resultats que es mostren aquí no permeten discernir entre una hipòtesi o l'altra.JM Huguet 2014-02-12