0.5.4 Predicció de les temperatures de desnaturalització d'oligonucleòtids

Per tal de comprovar els resultats que s'han trobat en la secció anterior, s'utilitza la correcció heterogènia per tal de predir les temperatures de desnaturalització d'oligonucleòtids. La temperatura de desnaturalització és aquella temperatura en la qual les dues cadenes d'un oligonucleòtid se separen. Aquesta temperatura depèn de la seqüència de l'oligonucleòtid i es pot predir a partir del model de PV. Per tant, predir temperatures de desnaturalització és una manera de comprovar que els nostres resultats són compatibles amb altres experiments.

Els resultats de la comparació mostren que amb la correcció heterogènia es prediuen correctament les temperatures de desnaturalització. A més, per a oligonucleòtids més llargs que 15 pb, la correcció heterogènia funciona millor que l'homogènia.JM Huguet 2014-02-12