0.5.2 Ajust de les CFD

Un cop disposem de la resposta elàstica de la cadena individual, podem procedir amb l'ajust de les 10 EFPB. És important mencionar que l'ajust de les dades té en compte els efectes de deriva que es produeixen en l'instrument. Efectivament, els fluxos d'aire i canvis de temperatura del laboratori poden produir dilatacions en l'instrument que alteren lleugerament les mesures de distància. En l'ajust, s'introdueix una correcció de la deriva que permet comparar millor les mesures experimentals i la predicció.

L'ajust es realitza minimitzant la diferència de força que hi ha entre les mesures experimentals i la predicció. Per a fer-ho, és necessari definir una funció error que es minimitza amb un algoritme Monte Carlo. Aquest algoritme consisteix a explorar aleatòriament diverses combinacions de les 10 EFPB fins a trobar la combinació que minimitza l'error comès. L'algoritme és robust, no depèn del valor inicial que es dóna a les 10 EFPB i dóna una solució que millora la predicció de les CFD. L'error de l'algoritme és d'aproximadament 0.05 kcal/mol per a cada energia de formació.

JM Huguet 2014-02-12