0.5.1 Resposta elàstica de la cadena individual

La resposta elàstica de la cadena individual s'obté prenent mesures de la CFD d'una molècula d'ADN de cadena individual de 3000 bases de llargada. Els experiments s'han realitzat en un ampli rang de concentració de sal (10 mM-1 M [NaCl]) i les corbes obtingudes s'ajusten a models de polímers ideals, com ara el model de cadena lliurement unida (CLU)0.2 i el model de comportament de cuc (CDC)0.3. La figura 19 mostra els resultats. A partir de 100 mM de [NaCl] les respostes elàstiques experimentals mostren una desviació respecte la predicció dels models ideals. Això és degut a la formació d'estructura secundària en la molècula d'ADN, és a dir, hibridacions no desitjades entre bases. Es tracta d'un fenomen esperat a alta sal. De totes maneres, ens interessa descriure el comportament ideal del polímer i per tant, els models ideals automàticament exclouen l'efecte de formació d'estructura secundària.

Figure 19: Ajust de la resposta elàstica de la cadena individual. Resposta elàstica d'una cadena de 3 kb a diferents concentracions de sal. Per a cada sal, es mostren les dades de tres molècules diferents (taronja, verd i blau). La corba vermella mostra el millor ajust. Els models són: CLU per [NaCl]$ \le 100$ mM i CDC for [NaCl]$ >100$ mM.
\includegraphics[width=\textwidth]{resumfigs/chapter1/SMtechniques.eps}

JM Huguet 2014-02-12