0.4.4 Conclusions

La ruptura de molècules d'ADN a distància controlada presenta una sèrie d'obertures cooperatives dels parells de bases. Mitjançant un mètode bayesià es pot determinar el nombre de parells de bases obertes dels estats intermediaris i la grandària de les regions de ruptura. La resolució experimental de les minipinces situa el límit de detecció a 10 pb, per sota del qual no es poden detectar obertures de parells de bases. El model de joguina prediu aquestes obertures i fixa a 0.1 N/m la rigidesa mínima que ha de tenir la trampa òptica per tal que la molècula d'ADN s'obri d'una base en una. Aquest valor coincideix amb la rigidesa d'una sola base de cadena individual d'ADN.JM Huguet 2014-02-12