0.4.2 Model de joguina

Per tal d'interpretar els resultats de la distribució de grandàries de les RCR, hem desenvolupat un model simplificat al model mesoscòpic descrit en la secció 0.3.3. Aquest model conté els elements mínims per a reproduir qualitativament les propietats estadístiques de la ruptura de l'ADN (vegeu la Fig. 15). A més, els càlculs són més senzills i ràpids i permeten explorar moltes molècules amb seqüències diferents.

Figura 15: Model de joguina. (a) Esquema. El model només contempla la trampa òptica i l'energia d'hibridació de l'ADN. (b) CFD predita pel model, per a una seqüència de pb arbitrària. La força mitjana de ruptura està representada amb una línia negra.
\includegraphics[width=\textwidth]{resumfigs/chapter1/SMtechniques.eps}JM Huguet 2014-02-12