0.3.1 Estructura de l'ADN

L'ADN és un polímer format per la unió de dues cadenes complementàries de nucleòtids (vegeu la Fig. 7). Cadascun dels nucleòtids està format per una molècula d'àcid fosfòric, una molècula de desoxiribosa i una base nitrogenada (que pot ser adenina, citosina, guanina o timina). Una cadena aïllada presenta l'aspecte d'un esquelet (format per àcid fosfòric i desoxiribosa) en el qual hi ha enllaçades les bases nitrogenades. L'altra cadena de l'ADN té la mateixa estructura i està orientada en sentit contrari. Les bases d'una cadena s'enllacen amb les de la cadena complementària per ponts d'hidrogen. L'adenina sempre s'enllaça amb la timina i la citosina, amb la guanina. Tot i això, també s'han observat altres combinacions.

Figura 7: Estructura de l'ADN. (a) Representació esquemàtica de la composició de l'ADN. Hi ha dues cadenes antiparal·leles $ 5'\rightarrow 3'$ i $ 3'\rightarrow 5'$ enfrontades. Cada cadena està formada per un esquelet (dibuixat en verd) de sucres (S) i fosfats (P). Enmig hi ha les bases nitrogenades (A, C, G, T). Les línies contínues representen enllaços covalents, mentre que les discontínues, ponts d'hidrogen. (b) Estructura en doble hèlix de l'ADN. El dibuix té el mateix codi de colors que el panell a.
\includegraphics[width=\textwidth]{resumfigs/chapter1/SMtechniques.eps}

La informació genètica està codificada en la seqüència de bases. Cada tres bases forma un codó, que es tradueix en un aminoàcid. Els aminoàcids són els constituents de les proteïnes, que són les biomolècules encarregades de donar l'estructura i la funció a les cèl·lules. D'aquesta manera, llegint la seqüència de bases de l'ADN la cèl·lula coneix la seqüència d'aminoàcids que ha de sintetitzar per a produir una proteïna concreta.

JM Huguet 2014-02-12