0.1.5 Sumari del treball presentat en aquesta tesi

El capítol 2 se centra en la descripció de les Minipinces. El capítol 3 mostra una descripció detallada dels experiments de ruptura d'ADN i els models que els descriuen. En el capítol 4 es realitza un estudi de les propietats estadístiques i dels estats metastables observats en els experiments de ruptura d'ADN. El capítol 5 mostra com extreure energies de formació d'hibridació a partir dels experiments. El capítol 6 descriu els experiments de ruptura a força constant. Finalment, el capítol 7 inclou les perspectives futures d'aquest treball i les conclusions.JM Huguet 2014-02-12